regiss

 

fb group foll

กิจกรรมสร้างฝันสร้างคิดส์ ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2560 สร้างนิสัยรักษ์สิ่งแวดล้อมง่ายๆด้วยการปลูกต้นไม้ต้นเล็กๆ หมั่นดูแลรดน้ำรอวันผลิดอกให้ชม 

ณ อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ได้ในวันเสาร์ เวลา 14.00 น

71

72

73

74

75