regiss

ผลงานการวาดภาพในหัวข้อ "นึกถึงการเรียนรู้ นึกถึงศูนย์ ICT น้อง ๆ นึกถึงอะไร"
จากน้องๆ นักเรียนที่เข้าร่วมการอบรมคอมพิวเตแร์ศุนย์ ICT แม่ฮ่องสอนภาคการศึกษาที่ผ่านมา โรงเรียนไหนสนใจพานักเรียนเข้าอบรม เยี่ยมชมศึกษาดูงาน ติดต่อได้เลยนะค่ะ