regiss

 

fb group foll

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  จัดเวทีพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเสริมนักสื่อสารสร้างสรรค์อย่างมีส่วนร่วม วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง Studio อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอ

 

77

78

79

80

81

logo2

logo3