regiss

 

fb group foll

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ขั้นสูง ระหว่างวันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2561 เวลา 17.00 - 21.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน วิทยากรโดย นายสถาพร สุริยน

96

97

98

99

100

101

logo2

logo3