regiss

 

fb group foll

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานโปรแกรมประมวลผลคำ Microsoft Word ระหว่างวันที่ 2 - 6 กรกฏาคม 2561 เวลา 09.00 - 17.00 น.
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน วิทยากรโดย นายสถาพร สุริยน

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

logo2

logo3