regiss

 

fb group  

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมสำนักงานเบื้องต้น ระหว่างวันที่ 21 - 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.00 - 21.00 น.  ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน วิทยากรโดย อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84