regiss

 

fb group foll

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมการการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ขั้นสูง ระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.00 - 21.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน วิทยากรโดย นายสถาพร สุริยน

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

 

logo2

logo3