regiss

 

fb group  

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อบรมการใช้งานสื่อออนไลน์ ให้กับบุคลากรครูโรงเรียนห้วยขาน วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้อง Smart Room ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน วิทยากร อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา

#mhsICT
#MaehongsonPark
#อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
#แม่ฮ่องสอน