regiss

 

fb group foll

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อบรมการสร้างสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ E-book ระหว่างวันที่ 27 - 29 มิถุนายน 2559 เวลา 17.00 - 21.00 น. เนื้อหาสำคัญ เครื่องมือและคำสั่งในการใช้งานโปรแกรม การสร้างและจัดรูปแบบเอกสาร ข้อความ การจัดเตรียมและแทรกรูปภาพ การจัดทำและตกแต่งภาพพื้นหลังและหน้าปก การแทรกเสียงเพลงและเสียงประกอบ การแทรกไฟล์วิดีโอ การบันทึกและส่งออกไฟล์ E – book เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานภายในหน่วยงาน ประกอบการเรียนการสอนและสื่อได้จริง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logo2

logo3