regiss

 

fb group foll

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อบรมหลักสูตรการออกแบบและสร้างสื่อประชาสัมพันธ์สิ่งพิมพ์ ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม 59 - 1 มิถุนายน 59 เวลา 17.00 - 21.00 น. เรียนรู้ การใช้โปรแกรมออกแบบหนังสือ สื่อ วารสาร ใบปลิว โปสเตอร์ สิ่งพิมพ์ยุคดิจิตอล การจัดเตรียมภาพและเนื้อหา การจัดวางองค์ประกอบ การบันทึกและส่งพิมพ์ และสามารถนำไปใช้งานในชีวิตประจำวันได้จริง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logo2

logo3