regiss

 

fb group foll

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อบรมหลักสูตรการลงทุนในตลาดต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 14 - 18 มีนาคม 2559 เวลา 16.30 - 18.30 น.เริ่มต้นเรียนรู้ตลาดลงทุนในต่างประเทศ การวิเคราะห์ข้อมูลและกราฟการลงทุน การวิเคราะห์งบลงทุน ข้อดีของการลงทุนในตลาดต่างประเทศออนไลน์ วิธีการซื้อขายและลงทุนในตลาดต่างประเทศออนไลน์ ผู้สนใจมาร่วมนั่งฟังและเข้าอบรมไปด้วยกันได้นะคะ มีทบทวนเนื้อหาก่อนเรียนทุกวันและติวเข้มหลังเลิกเรียน สำหรับผู้ไม่เข้าใจเป็นกรณีพิเศษ

 

 

 

 

 

 

logo2

logo3