regiss

 

fb group foll

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรมสร้างงานกราฟิก Illustrator ระหว่างวันที่ 7 - 9 มีนาคม 2559 เวลา 17.00 - 21.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน
โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น
- การใช้งานเครื่องมือ เมนูคำสั่ง
- ประเภทของภาพ การทำงานกับภาพ
- การวาดภาพด้วยรูปทรงเรขาคณิตและรูปทรงอิสระ
- การดราฟและลบฉากหลังของภาพ
- การจัดวางองค์ประกอบ
- การบันทึกและส่งออกไฟล์
และการใช้งานอื่นๆของโปรแกรม Illustrator
เหมาะสำหรับ บุคคลทั่วไป นักเรียนนักศึกษาหรือบุคลากร จากหน่วยงานอื่นๆที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานกราฟิก เพราะหลักสูตรนี้สามารถนำไปใช้งานจริงได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logo2

logo3