regiss

 

fb group foll

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อบรมหลักสูตรการซ่อมบำรุง Printer ระหว่างวันที่ 10 - 12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. - 17.00 น. หัวข้อที่น่าสนใจ เช่น หลักการและวิธีการเปลี่ยนตลับเครื่องพิมพ์ ,วิธีถอดประกอบเครื่องพิมพ์ ,วิธีการซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์ ,การแก้ไข Error ,เทคนิคการซ่อมเครื่องพิมพ์ เป็นต้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ที่สามารถนำไปใช้แก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้