regiss

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน จัดอบรมหลักสูตรการตกแต่งภาพกราฟิกด้วย Adobe Photoshop รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 15 - 17 ธันวาคม 2557 เวลา 17.00 - 21.00 น. ณ ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่ วิทยากร อ.เอมอร ลิ้มวัฒนา มีผู้ประกอบการจากร้านออกแบบป้าย ร้านไวนิล ผู้ประกอบการด้านคอมพิวเตอร์ บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการอบรมกว่า 30 ราย