regiss

 

fb group foll

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 (ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์) ระหว่างวันที่ 27 - 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
วิทยากร นายสถาพร สุริยน

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94