regiss

 

fb group foll

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการออกแบบ infographic โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ชั้น ม.4/3 จำนวน 29 คน วันที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

logo2

logo3