regiss

 

fb group foll

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการออกแบบ infographic โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน  ชั้น ม.4/2 จำนวน 26 คนวันที่ 14 มกราคม 2562  เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

logo2

logo3