regiss

 

fb group foll

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการออกแบบ infographic โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ชั้น ม.4/1 จำนวน 26 คน วันที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

16

17

18

19

20

21

22

logo2

logo3