regiss

 

fb group foll

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Powerpoint โรงเรียนเทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา ชั้น ป.4/1 จำนวน 33 คน วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

logo2

logo3