regiss

 

fb group foll

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและอินเตอร์เน็ตสีขาว โรงเรียนบ้านใหม่ ชั้น ป.3-ป.4 จำนวน 31 คน วันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

logo2

logo3