regiss

 

fb group foll

กิจกรรมบริการวิชาการพัฒนาทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ชั้น ป.3 – ป.6 ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติบ้านน้ำบ่อสะเป่ ระหว่างวันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง Smart Room ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

logo2

logo3