regiss

 

fb group foll

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการตัดต่อวิดีโอ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ชั้น ม.4/3 จำนวน 37 คน วันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน 

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

logo2

logo3