regiss

 

fb group foll

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการตัดต่อวิดีโอ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ชั้น ม.4/2 จำนวน 28 คน วันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน 

41

42

43

44

45

46

47

48

logo2

logo3