regiss

 

fb group foll

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการสร้างเกมส์ด้วยโปรแกรม Scratch โรงเรียนชุมชนหมอกจำแป่ ชั้น ป.4-ป.6 จำนวน 33 คน วันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน 

30

 

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

logo2

logo3