regiss

 

fb group foll

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการทำแผ่นพับด้วยโปรแกรม Microsoft Word โรงเรียนชุมชนหมอกจำแป่ ชั้น ป.4-ป.6 จำนวน 34 คน วันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน 

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

logo2

logo3