regiss

 

fb group foll

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการจัดทำ E-book ด้วย Flip Album โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ชั้น ม.1/4 จำนวน 29 คน วันที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

logo2

logo3