regiss

 

fb group foll

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word โรงเรียนบ้านในสอย ชั้น ป.5 จำนวน 25 คน วันที่ 29 สิงหาคม 2561  เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน 

146

 

148

149

151

153

154

155

logo2

logo3