regiss

 

fb group foll

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการจัดทำ E-book ด้วย Flip Album ดรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ชั้น ม.1/3 จำนวน 27 คน วันที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน 

126

127

128

129

130

131

132

133

 134

135