regiss

 

fb group foll

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการวาดรูปด้วยโปรแกรม Paint โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ชั้น ป.1/1-ป.1/2 จำนวน 53 คน วันที่ 20 และ วันที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน 

115

116

117

119

120

121

122

123

117

118

119

120

122

123

124

125