regiss

 

fb group foll

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการจัดทำ E-book ด้วย Flip Album โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ชั้น ม.1/2 จำนวน 26 คน วันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน 

100

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111