regiss

 

fb group foll

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการใช้งานผลิตภัณฑ์ google โรงเรียนห้วยโป่งกาน ชั้น ป.5-ป.6 จำนวน 6 คน วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน 

58

59

60

61

62

63