regiss

 

fb group foll

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการตกแต่งภาพอย่างง่ายด้วยโปรแกรม Photoscape โรงเรียนห้วยโป่งกาน ชั้น ป.5-ป.6 จำนวน 6 คน วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน 

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57