regiss

 

fb group foll

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการจัดทำ E-book ด้วย Flip Album โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ชั้น ม.1/1 จำนวน 21 คน วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน 

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47