regiss

 

fb group foll

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการสร้างสื่อนำเสนอ infographic โรงเรียนเทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา ชั้น ป.6/2 จำนวน 23 คน วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน 

26

27

28

29

30

31

32

33