regiss

 

fb group foll

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการวาดการ์ตูนด้วยโปรแกรมกราฟิก โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ชั้น ป.5/1 จำนวน 26 คน วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน 

162

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161