regiss

 

fb group foll

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการจัดทำ E-book ด้วย Flip Album โรงเรียนบ้านใหม่ ชั้น ป.6 จำนวน 15 คน วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน 

125

 

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135