regiss

 

fb group foll

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โรงเรียนเทศบาล 3 (แผนกประถมศึกษา) ชั้น ป.3/2 จำนวน 15 คน วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน 

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

logo2

logo3