regiss

 

fb group foll

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม " Summer Course" สำหรับเยาวชนอายุระหว่าง 6 – 12 ปี ในวันที่ 2 – 27 เมษายน 2561 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่  กิจกรรมในแต่ละวันหมุนเวียนเปลี่ยนกันไป อาทิ กิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ กิจกรรมส่งเสริมทักษะคอมพิวเตอร์ ความคิดสร้างสรรค์ การประดิษฐ์ ศิลปะและนันทนาการ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้น้อง ๆ ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยมี อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ได้กล่าวต้อนรับและทักทายเด็ก ๆ พร้อมทำกิจกรรมเล่นเกม ก่อนเข้าสู่การเรียนรู้ในหัวข้อต่าง ๆ 

#Day15 เยี่ยมชมศูนย์ฯ ชมวิดีทัศน์และตอบคำถามเกี่ยวกับศูนย ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน สรุปและปิดกิจกรรม Summer Course น้องๆได้เรียนรู้วิธีการทำงานเป็นทีม การคิดวิเคราะห์ สรุปผลการนำเสนอ ฝึกความกล้าในการแสดงออกและแสดงความคิดเห็น

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

logo2

logo3