regiss

 

fb group foll

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม " Summer Course" สำหรับเยาวชนอายุระหว่าง 6 – 12 ปี ในวันที่ 2 – 27 เมษายน 2561 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่ กิจกรรมในแต่ละวันหมุนเวียนเปลี่ยนกันไป อาทิ กิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ กิจกรรมส่งเสริมทักษะคอมพิวเตอร์ ความคิดสร้างสรรค์ การประดิษฐ์ ศิลปะและนันทนาการ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้น้อง ๆ ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

#Day14 ศิลปะจาก IT วาดรูปด้วยโปรแกรม Paint

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

logo2

logo3