regiss

 

fb group foll

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม " Summer Course" สำหรับเยาวชนอายุระหว่าง 6 – 12 ปี ในวันที่ 2 – 27 เมษายน 2561 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่  กิจกรรมในแต่ละวันหมุนเวียนเปลี่ยนกันไป อาทิ กิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ กิจกรรมส่งเสริมทักษะคอมพิวเตอร์ ความคิดสร้างสรรค์ การประดิษฐ์ ศิลปะและนันทนาการ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้น้อง ๆ ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

logo2

logo3