regiss

 

fb group foll

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับสามเณรภาคฤดูร้อน ปี 2561 ระหว่างวันที่ 17 –

20 เมษายน 2561 ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่ วิทยากร อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา 
#Day1 วันแรก เรียนรู้การใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และฝึกการใช้เม้าส์ด้วยโปรแกรม Paint วาดภาพในหัวข้อ "ปอยส่างลอง"

#Day2 วันที่สอง รู้จักปุ่มต่างๆ บนแป้นพิมพ์และการฝึกพิมพ์

#Day3 วันที่สาม สร้างตารางและพิมพ์คำศัพท์ พร้อมทั้งพาสามเณรเดินเยี่ยมชมการให้บริการห้องต่างๆ

#Day4 วันที่สี่ การใช้งานอินเตอร์เน็ต

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

183

184

185