regiss

 

fb group foll

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม " Summer Course" สำหรับเยาวชนอายุระหว่าง 6 – 12 ปี โดยในวันที่ 11 เมษายน 2561 เป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้น้อง ๆ ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

108

109

110

111

112113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123