regiss

 

fb group foll

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม " Summer Course" สำหรับเยาวชนอายุระหว่าง 6 – 12 ปี ในวันที่ 2 – 27 เมษายน 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่ 
กิจกรรมในแต่ละวันหมุนเวียนเปลี่ยนกันไป อาทิ กิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ กิจกรรมส่งเสริมทักษะคอมพิวเตอร์ ความคิดสร้างสรรค์ การประดิษฐ์ ศิลปะและนันทนาการ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้น้อง ๆ ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
กิจกรรมในวันแรก อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ได้กล่าวต้อนรับและทักทายเด็ก ๆ พร้อมทำกิจกรรมเล่นเกม ก่อนเข้าสู่การเรียนรู้ในหัวข้อต่าง ๆ 

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

48

 82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102103

104

105

106

107