regiss

 

fb group foll

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการสร้างสื่อนำเสนอด้วย Infographic โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จำนวน 24 คน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน 

189

190

191

192

193

194

195