regiss

 

fb group foll

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการสร้างสื่อนำเสนอ Infographic โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ชั้น ม.5/1 จำนวน 25 คน วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน 

173

174

175

176

 

178177

179

180

181

182

183