regiss

 

fb group foll

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการตัดต่อวิดีโอ นักเรียนชมรมคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน 

169

170

171

172