regiss

 

fb group foll

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการตัดต่อวิดีโอ นักเรียนชมรมคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน 

127

128

129

130

131