regiss

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมการสร้างงานกราฟิกระดับเริ่มต้น ระหว่างวันที่ 17 - 19 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องอบรม Smart Room ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่