regiss

นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง ชั้นป.5 เข้ารับบริการฝึกอบรม "การตัดต่อวิดีโอและภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น" จำนวน 15 คน วันที่ 27 มกราคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องฝึกอบรม Training ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน ชั้น 3 อาคารหมอกใหม่
#mhsict
#อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
#MaehongsonPark