regiss

นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าโป่งแดงใหม่ ชั้น ป.1 - ป.2 เข้ารับบริการฝึกอบรม "การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น" จำนวน 35 คน เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 เวลา 09.00 - 15.30 น. ณ ห้องฝึกอบรม Training ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่ ชั้น 3

#mhsict
#อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
#MaehongsonPark